Obchodní podmínky

  1. Šiřitelem reklamy se pro potřeby těchto všeobecných smluvních a obchodních podmínek (dále také jako „VOP“) rozumí obchodní společnost, která je správcem a provozovatelem Skupiny webů sexydatabaze.cz.
  2. Zadavatelem se pro potřeby těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u šiřitele reklamy objednala uveřejnění své reklamy, nebo jiné formy prezentace. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.
  3. Reklamou a inzercí se pro potřeby těchto VOP rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti zadavatele zveřejněná prostřednictvím šiřitele reklamy na Skupině webů sexydatabaze.cz.
  4. Veškeré smluvní o obchodní vztahy mezi zadavatelem a šiřitelem reklamy se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména potom zák. č. 89/12012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  5. Zpracoval-li reklamu sám zadavatel, odpovídá plně za její obsah. Pokud byla reklama zpracována pro potřeby jiné právnické nebo fyzické osoby, odpovídají za její soulad se zákonem zadavatel a zpracovatel společně a nerozdílně. Šiřitel nenese žádnou odpovědnost za obsah takovéto reklamy.
  6. Zadavatel bere na vědomí, že šiřitel reklamy neodpovídá za obsah reklamy ani pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a obsah reklamy je v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu, zejména pak se zněním zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
  7. Zadavatel prohlašuje, že je mu známo, že ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
  8. Zadavatel výslovně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let.
  9. Zadavatel se zavazuje, že nahradí šiřiteli případnou škodu vzniklou uveřejněním reklamy, která porušila práva šiřitele nebo třetích stran.
  10. Zpracovatelem reklamy se pro potřeby těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu, kterou zveřejňuje šiřitel reklamy podle objednávky zadavatele.